Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Adresa: 1. Slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
tel: 038 221 212, fax: 038 224 161
e-mail: [email protected]

Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
e-mail: [email protected]

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose
Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel/fax :+ 387 38 227 251
e-mail: [email protected]

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Adresa: ul. Zaima Imamovića 5
73000 Goražde, BiH
Tel/fax: ++ 387 38 221 532
e-mail: [email protected]

Grad Goražde
Adresa: Maršala Tita 2,
73000 Goražde, BiH
Tel: 038 221-002

Općina Foča sa sjedištem u FBiH
Adresa: Omladinska
73250 Ustikolina, BiH
Tel: 038 519-400

Općina Pale sa sjedištem u FBiH
Adresa: Himze Sablje br. 33
73290 Prača, BiH
Tel: 038/ 799-100