Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela Odluku o registru imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Odluku o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Navedenim odlukama je uređeno pitanje uspostave i vođenja registra imenovanih lica i registra zaposlenih u javnom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde uključujući i javni sektor na nivou jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na području Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Razlozi za uspostavljanje Registra imenovanih lica su sadržani su u potrebi uspostave mehanizama za sprečavanje sukoba privatnog interesa pojedinaca koji obavljaju javnu funkciju i interesa javne funkcije, te jačanja integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija i podizanje nivoa povjerenja građana u institucije Kantona.
Razlozi za uspostavljanje Registra zaposlenih u javnom sektoru, sadržani su u potrebi, smanjivanja mogućnosti za zloupotrebu kao povećanju transparentnosti javnog sektora s ciljem povećavanja stepena povjerenje građana u rad istih kantonalnih organa uprave i institucija.

Linkovi za preuzimanje:
Odluka o registru imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/19)
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:03/21)
Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/19)
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:03/21)
Ovlaštene osobe organa uprave i institucija koji su obuhvaćeni ovim registrima odgovorne su za blagovremeno dostavljanje i tačnost podataka.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Adresa: 1. Slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH

tel: 038 221 212, fax: 038 224 161

e-mail: [email protected]

Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde

Bosna i Hercegovina

e-mail: [email protected]

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose

Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde

Bosna i Hercegovina

Tel/fax :+ 387 38 227 251

e-mail: [email protected]

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adresa: ul. Zaima Imamovića 5

73000 Goražde, BiH

Tel/fax: ++ 387 38 221 532

e-mail: [email protected]

Grad Goražde

Adresa: Maršala Tita 2

73000 Goražde, BiH

Tel: 038 221-002

Općina Foča sa sjedištem u FBiH

Adresa: Omladinska

73250 Ustikolina, BiH

Tel: 038 519-400

Općina Pale sa sjedištem u FBiH

Adresa: Himze Sablje br. 33

73290 Prača, BiH

Tel: 038/ 799-100