Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj 29.10.2019. godine donijela je odluke o uspostavljanju Registra imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona goražde“, broj:13/19) i Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona goražde“, broj:13/19). Navedenim odlukama je uređeno pitanje uspostave i vođenja registra imenovanih lica i registra zaposlenih u javnom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Razlozi za uspostavljanje Registra imenovanih lica su sadržani su u potrebi uspostave mehanizama za sprječavanje sukoba privatnog interesa pojedinaca koji obavljaju javnu funkciju i interesa javne funkcije, te jačanja integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija i podizanje nivoa povjerenja građana u institucije Kantona. Uvođenjem registra imenovanih lica građanima će se učiniti dostupnim i vidljivim podaci o imenovanim licima na području Kantona.
Razlozi za uspostavljanje Registra zaposlenih u javnom sektoru, sadržani su u potrebi, smanjivanja mogućnosti za zloupotrebu, kao i povećanju transparentnosti javnog sektora s ciljem povećavanja stepena povjerenja građana u rad kantonalnih organa uprave i institucija.

Linkovi za preuzimanje:
Odluka o registru imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona goražde“, broj:13/19)
Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona goražde“, broj:13/19)
Ovlaštene osobe organa uprave i institucija koji su obuhvaćeni ovim registrima odgovorne su za blagovremeno dostavljanje i tačnost podataka.


Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
tel: 038 221 212, fax: 038 224 161
e-mail: [email protected]

Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
e-mail: [email protected]

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose
Adresa: 1.slavne višegradske brigade 2a 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel/fax :+ 387 38 227 251
e-mail: [email protected]

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Adresa: ul. Zaima Imamovića 5
73000 Goražde, BiH
Tel/fax: ++ 387 38 221 532
e-mail: [email protected]